Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /srv/www/client2/site4/private/inc/modules/obchodni-podminky.php on line 10
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky


Obchodní podmínky společnosti Limobar s.r.o.


1. Údaje dodavatele:

Dodavatel:

Limobar s.r.o. se sídlem Praha 9, K Žižkovu 282/9, PSČ 190 00, Česká republika
Dodavatel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. C, vl. 168349.
Dodavatel je plátcem DPH.

IČ:       24716219
DIČ:    CZ24716219
(dále jen "dodavatel")

Provozovna:

Limobar s.r.o.
K Žižkovu 282/9
190 00 Praha 9
Česká republika

Kontaktní údaje:

Tel.: 245 001 740
Email: info@limobar.cz

Servis zajišťuje společnost: 
Certus Mercatus s.r.o.
K Žižkovu 282/9
190 00 Praha 9
Česká republika

 

2. Objednávka zboží

a) Objednávka
Seznam zboží na stránkách http://www.limobar.sk je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě objednávky. Potvrzení objednávky provádíme e-mailem. 
K objednání si zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. 
Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Cena za dopravu a další poplatky je 4,00 € s DPH na jednu objednávku, cena dobírky je 2,00 € s DPH na jednu objednávku. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení. Při objednání výrobníku sody LIMO BAR je doprava zdarma. Při objednání 5ti a více kusů sirupů LIMO BAR je doprava zdarma. Neplatí pro výprodejové akce a výhodné balíčky. 

b) Zrušení/storno objednávky
Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.
Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají. 


3. Uzavření kupní smlouvy a dodací podmínky

a) Uzavření kupní smlouvy 
U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem.
Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako "konečné potvrzení objednávky'" či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

b) Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. O případném prodloužení dodací lhůty bude zákazník včas informován. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce. 

c) Způsob dopravy
Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé Slovenské republiky. Smluvním partnerem dopravy je společnost DPD. Informace o ceně dopravy je součástí objednávky, potvrzení objednávky a také součástí e-mailového sdělení o přijetí objednávky. Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod k použití výrobku. Při objednání výrobníku sody LIMO BAR je doprava zdarma. Při objednání 5ti a více kusů sirupů LIMO BAR je doprava zdarma. Neplatí pro výprodejové akce a výhodné balíčky.

d) Převzetí zboží
Dodavatel doporučuje prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.
Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit. Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal i samotné zboží. Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném dopravci.

e) Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem
Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud není těmito podmínkami stanoveno jinak nebo se strany nedohodnou jinak. Pro elektronickou poštu slouží centrální mail podpora@limobar.cz, odpověď se také provádí elektronickou poštou. Odpověď může dodavatel zaslat i z jiného emailu než z podpora@limobar.cz.
Komunikaci lze také uskutečnit na telefonní lince 245 001 740.


4. Způsob uhrazení ceny za zboží a výhrada vlastnictví

a) Způsob úhrady kupní ceny za zboží
Zákazník má jednu možnost uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je nutno uhradit dobírkou v plné výši v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby.

b) Výhrada vlastnictví
Zboží je vlastnictvím dodavatele až do úplného zaplacení kupní ceny zákazníkem.


5. Záruka a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží

a) Záruční doba
Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží zákazníkem. Záruční doba na zboží je 2 roky. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebování zboží (nebo jeho dílů), které se ke spotřebnímu zboží přímo váže. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu. Záruku lze uplatnit pouze v případě výrobní vady nebo poškození při dopravě zboží ke spotřebiteli. Před prvním použitím doporučujeme prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, tj. dodržovat údržbu, čištění a užívat výrobek v souladu s pokyny v návodu. Nedodržování pravidelné údržby a čištění, popř. jiné jednání v rozporu s návodem může vést k následnému neuznání záruční opravy.

b) Reklamace
V případě, že se projeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vada, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má kupující v záruční době právo na reklamaci zboží.

c) Postup reklamace
Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě http://www.limobar.sk , kontaktuje naše autorizované servisní středisko Certus Mercatus s.r.o. na adrese K Žižkovu 282/9, 190 00 Praha 9 osobně, nebo zboží odešle zásilkovou přepravou. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

d) Vyřízení reklamace
Servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží nebo jej  servisní středisko zašle zpět spediční službou. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po uplatnění reklamace, pokud se dodavatel se zákazníkem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se zákazníkovi přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. Tato lhůta není závazná ke kupujícímu na IČ. Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost při vyřizování reklamace.


6. Odstoupení od smlouvy

a) Právo zákazníka na odstoupení od smlouvy
Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči dodavateli účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení zákazníka o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky.

aa) Právo spotřebitele, který neuzavřel kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti (na IČ) na odstoupení od smlouvy
Spotřebitel, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (a byla-li kupní smlouva uzavřena prostřednictvím komunikace na dálku – např. internet, telefon), má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

V případě odstoupení od kupní smlouvy je třeba zaslat oznámení o odstoupení od smlouvy písemně s uvedením čísla objednávky, variabilního symbolu a data nákupu na adresu dodavatele. Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle jej zpět na adresu dodavatele Limobar s.r.o., K Žižkovu 282/9, 190 00 Praha 9

Spotřebitel, který uzavřel s dodavatelem kupní smlouvu za použití prostředků komunikace na dálku (např. internet, telefon), má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu. Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě. Toto ustanovení však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží, kdy poskytnutá doba pro možné odstoupení od smlouvy slouží pouze k vyzkoušení zboží v rozsahu, v jakém by došlo k vyzkoušení zboží v obchodě. V případě, že je zboží vráceno dodavateli ve stavu, který neodpovídá běžnému použití zboží za účelem jeho vyzkoušení (např. zboží je znečištěné, jsou na něm oděrky nebo jiné mechanické poškození, je spotřebováno více než 10% objemu tlakové láhve se stlačeným CO2 apod.), a nedojde-li k jiné dohodě, má dodavatel právo na náhradu nákladů skutečně vynaložených s vrácením zboží. Jedná se především o náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodou na zboží.  Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tak, že kupní cena bude snížena o náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu.

Zboží dodavatel doporučuje zasílat doporučeně a pojištěné, jelikož dodavatel neručí za jeho případnou ztrátu na cestě k němu na adresu provozovny.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám kupní cenu zboží vrátíme ve lhůtě určené zákonem na Váš bankovní účet.

b) Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

d) Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), má zákazník právo na odstoupení od kupní smlouvy, výměnu zboží za nové, opravu zboží nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.


7. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "zákaznické sekce". Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na podpora@limobar.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.


8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.
Fotografie mohou být pouze ilustrativní, vždy se informujte o obsahu balení.
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.limobar.sk, stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.